Regulamin

1. Organizatorem Promocji „SpinOn” jest Cherry Online Polska sp. z o.o. zwana dalej ComeOn.pl.
2. Promocja jest dostępna w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet wyłącznie dla zarejestrowanych Graczy ComeOn.pl, którzy uprzednio wyrazili zgody marketingowe oraz zostali poinformowani przez Organizatora poprzez SMS/E-mail o możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
3. Promocja obowiązuje od dnia 02.10.2023 od godziny 17:00 do odwołania. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej www.ComeOn.pl w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet, na zasadach określnych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień Regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez ComeOn.pl dostępnym na stronie internetowej www.ComeOn.pl oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W ramach Promocji Gracz otrzymuje Nagrodę po spełnieniu warunku określonego w ust.7. Dla uczestnictwa w Promocji nie jest wymagane nabycie dowodu udziału w Promocji.
6. Nagroda w ramach Promocji zostanie przyznana tylko raz dziennie w okresie objętym Promocją na jednego użytkownika. Nagroda jest przyznawana uczestnikowi Promocji i zależy od spełnienia przez uczestnika ustalonych przez Organizatora kryteriów, nie zawiera elementu losowości oraz jest przyznawana po spełnieniu warunku określonego w ust. 7.
7. Aby skorzystać z Promocji, Gracz musi posiadać prawidłowo zweryfikowany numer telefonu i kliknąć przycisk na kole SpinOn. Wysokość Nagrody jest zależna od spełnienia przez uczestnika ustalonych przez Organizatora kryteriów, które są przypisane dla danego uczestnika. Od zakwalifikowania uczestnika i spełnienia przez niego kryteriów określonych powyżej zależne jest miejsce e wskaźnika na polu SpinOn: Wskazane pole “Bonus” to 100/50/25% bonus nie więcej jednak niż 1000 PLN od kolejnego depozytu, pole “Freebet” odpowiada ofercie: „Wpłać i zagraj za minimum 200/100/50 PLN i odbierz 200/100/50 PLN FREEBET” , a pole “Niespodzianka” odpowiada ofercie z punktami: zagraj za 100 zł i odbierz 20 000 punktów w sklepie Gracza lub zagraj za dowolną kwotę – odbierz 5000 punktów gracza.
8. Nagroda “Freebet” zostanie dopisana do konta Gracza w ciągu 10 minut po spełnieniu warunków Promocji. Freebet będzie widoczny na kuponie Gracza w rozwijanym menu „Wybierz aktywną promocję” przy tworzeniu nowego kuponu wielokrotnego z kursem minimum 2.0. Wygrane z zakładu zawartego za Freebet obejmują wyłącznie kwotę ponad stawkę postawionego zakładu i nie są objęte wymogiem obrotu przed wypłatą. Nagroda “Bonus” od depozytu będzie dostępna do odbioru przy kolejnym depozycie. Punkty Gracza będą dostępne po spełnieniu warunków Promocji i zostaną automatycznie dopisane do konta Gracza.
9. ComeOn.pl zastrzega sobie prawo do zwiększenia poszczególnych kwot Nagród dla wybranych Uczestników, a kwota ta zostanie przekazana Graczowi każdorazowo w formie pop-up’u.
10. Od momentu aktywowania oferty Promocyjnej – przyznania –“Freebeta” użytkownik ma 24h na wykorzystanie darmowego zakładu. Nagroda “Bonus” będzie dostępna do odbioru przez 7 dni. Nagroda odpowiadająca ofercie z punktami gracza jest dostępna do odbioru tylko w tym samym dniu, w którym została przyznana.
11. ComeOn.pl ma prawo odwołać lub wycofać niniejszą Promocję bądź zmienić jej zasady w dowolnej chwili, bez wcześniejszego zawiadomienia. W takim przypadku darmowy zakład dopisany do konta Gracza zostaje unieważniony.
12. Gracz ma obowiązek jednokrotnego obrotu wpłaconą kwotą przed wypłatą środków na konto bankowe. Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków bonusowych zanim spełni warunki obrotu, środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
13. ComeOn.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody w następujących okolicznościach:
a)w przypadku łamania zasady “jeden użytkownik – jedno konto” tj. w następujących sytuacjach:
– Gracz posiada więcej niż jedno konto o tym samym adresie IP;
– rejestracji kont o wspólnych danych lub innym elemencie identyfikacyjnym, np. adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej / debetowej, lub innej metody płatności;
– Gracz posiada więcej niż jedno konto;
b)w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków Promocji i niniejszego Regulaminu;
c) kiedy zaistnieją dowody zmowy między klientami w obstawianiu zakładów
d) w przypadku kiedy w przeszłości klient nadużywał, lub obecnie nadużywa systemu bonusowego.
14. ComeOn.pl może unieważnić przyznany zakład i anulować wynikłe z niego wygrane w przypadku złamania niniejszego Regulaminu.
15. Spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą w oparciu o procedurę reklamacyjną określoną w Regulaminie Zakładów Wzajemnych oferowanych przez Cherry Online Polska sp. z o.o. przez sieć Internet.
16. W przypadku naruszenia przez Gracza postanowień Regulaminu, niezależnie od uprawnień Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Spółka jest uprawniona do unieważnienia zakładu zawartego z naruszeniem takich postanowień, do zamknięcia Konta danego Gracza lub, wedle wyboru Spółki, do zawieszenia możliwości korzystania z Konta do czasu naprawienia przez Gracza powstałego naruszenia lub wyjaśnienia sprawy.
17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.
18. Niniejsza Promocja nie spełnia definicji loterii wskazanej w Ustawie o grach hazardowych. Warunkiem udziału w Promocji nie jest nabycie losu ani innego dowodu udziału w Promocji czy też zawarcie zakładu wzajemnego. Promocja nie spełnia warunków gry losowej, a w konsekwencji nie wymaga uzyskiwania na to odrębnych zezwoleń.